Smluvní podmínky affiliate programu („Podmínky“)

Poskytovatelem provizního programu je:

Radim Hejný – RZPublishing

Třída 3. května 325
763 02 Zlín
Česká Republika
IČ: 03443051
Podnikatel není plátce DPH.

(„Poskytovatel“)

Odesláním registračního formuláře na adrese www.ovladnicizijazyk.cz/affiliate-program/ souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy s Poskytovatelem, o zapojení do affiliate programu. V případě schválení Poskytovatelem je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah („Smluvní vztah“)  mezi Partnerem a Poskytovatelem.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem.

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatel provozuje technologii („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající v přiřazení návštěvníka webu a Partnera.

1.2 Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele svými marketingovými aktivitami a využívá postupy, podklady a informace Poskytovatele. Partner bude zejména umísťovat odkazy na svých internetových stránkách („Odkaz“). Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

2.2 Partner je povinen chránit své přístupové údaje k partnerské sekci před zneužitím třetí stranou.

2.3 Partner je oprávněn využít k propagaci textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou mu za tímto účelem poskytnuty.

2.4 Partner však nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek Poskytovatele či jakkoli jinak budit dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části Poskytovatelem. Partner je povinen zajistit, aby z jeho jakékoliv komunikace z potencionálním návštěvníkem bylo zjevné, že komunikace je činěna jím a nikoliv Poskytovatelem.

2.5 Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Poskytovatele.

2.6 V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.

2.7 Partner nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny než ty, které jsou uváděny na stránkách Poskytovatele. O změně ceny bude Partner informován nejméně 7 dní předem.

2.8 Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci služeb Partnera. Partner může používat jinou grafiku pouze po předchozí domluvě s Partnerem.

2.9 Partner obdrží po uzavření smlouvy přístup ke statistikám a affiliate odkazům.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

3.2 Poskytovatel neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn získaných Partnerem na základě Podmínek.

3.3 Poskytovatel má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.

3.4. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze podle podmínek uvedených níže.

4. Odměna

4.1 Nárok na odměnu Partnerovi vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím partnerského odkazu ze stránky Partnera na stránky Poskytovatele a aktivuje si/objedná službu/zboží Poskytovatele, pokud tato konverze proběhne do 30 dnů od prvního příchodu návštěvníka.

4.2 V případě příchodu návštěvníka od více Partnerů, náleží odměna Partnerovi přes jehož odkaz přišel návštěvník jako první.

4.3 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

4.4 Identifikace návštěvníka není možná, pokud nemá povoleny cookies, mezi návštěvou a nákupem jsou cookies smazány nebo návštěvník použije k nákupu jiný prohlížeč.

4.5 Výše odměny činní 50 Kč za každý jednotlivý produkt zakoupený návštěvníkem.

4.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši odměny. Nová výše provizí je Partnerovi oznamována prostřednictvím elektronické pošty a je účinná ode dne účinnosti nových Podmínek.

4.7 Celková výše odměny je určena výhradně na základě údajů ze systému Poskytovatele.

4.8 Provize jsou splatné vždy 7. dne v měsíci za předminulý měsíc.

4.9 Poskytovatel poukáže částky na bankovní účet Partnera.

5. Doba trvání, ukončení spolupráce

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

5.2 Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě. Partnerovi zároveň zaniká nárok na vyplacení doposud nevyplacených odměn.

5.3 Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

5.4 Oznámení o výpovědi či odstoupení od smlouvy může být doručeno elektronickou formou.

5.5 Pokud nedošlo k porušení Podmínek ze strany Partnera, je při ukončení spolupráce je odměna splatná ve stejné době, jako při existenci smluvního vztahu.

6. Ostatní ujednání

6.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.

6.2 Partner nesmí po dobu 1 roku po ukončení smlouvy vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání Poskytovatele.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Osobní údaje Partnera které Partner společnosti Poskytovateli poskytne, jsou zpracovávány Partnerem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí se zasíláním aktualit souvisejících s affiliate programem.

7.2 Partner souhlasí s tím, že Poskytovatel může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo na webových stránkách.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím elektronické poštou s předstihem alespoň 7 dní.  Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně informovat o ukončení své účasti v affiliate programu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2016.